Gemeente Gids

Gemeente Gids

Voorwoord

Dit is de gemeentegids van onze Protestantse gemeente te Hall en Voorstonden.
De gids geeft een kort overzicht van onze commissies en activiteiten.
Deze informatie is tevens een uitnodiging om mee te doen. Een Christus belijdende gemeente die u zeker iets te bieden heeft, maar ook een gemeente die uw/jouw inzet zeer op prijs stelt. De gids geeft mogelijkheden waar u/jij actief kunt zijn. Voor nieuw ingekomen gemeenteleden kan deze gids helpen om spoedig thuis te raken en zich ook thuis te voelen in onze gemeente. Wij proberen een gastvrije gemeente te zijn. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons altijd benaderen. Wij wensen u een bijzonder goed seizoen toe.

Namens de Kerkenraad.
 
Missie
Wij beschouwen het als Gods opdracht om mensen te helpen Jezus Christus te vinden en na te volgen.
 
Kerkdiensten
Elke zondag is er om 10.00 uur kerkdienst. Onze pastor Mevr. J.Aantjes-Lubbersen gaat 1 maal per maand voor in een kerkdienst, daarnaast nodigen we gastpredikanten/voorgangers uit om voor te gaan in de zondagse erediensten. Regelmatig zijn er bijzondere diensten. De diensten zijn bedoeld om te (aan-)bidden, te vieren en te leren. Ontmoeting speelt een belangrijke rol, wij willen een gastvrije kerk zijn. Om de veertien dagen is er, na afloop van de dienst, in de kerk koffiedrinken. Wilt u een kerkdienst bezoeken en heeft u geen vervoer, dan kunt u dit kenbaar maken bij: Dhr. H. van Galen tel. 0313-653855
 
Kerkenraad
De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk. De kerkenraad is er ten dienste van de gemeenschap. De kerkenraad vergadert iedere maand en voor een deel zijn deze vergaderingen openbaar.
Scriba: vacant
Voorzitter: Dhr.H. van Galen    0313-653855
 
Pastor
De kerkenraad van de Gemeente heeft  Pastor Mevrouw Jolanda Aantjes-Lubbersen aangestelt per 01-06-2016, zij is te bereiken op tel. 06-33860231 pastorhallvoorstonden@gmail.com
  
Uitvaart
Het verlies van een dierbare brengt naast veel verdriet en emoties ook veel zaken met zich mee die op korte termijn geregeld moeten worden. We stellen het dan ook op prijs als u, naast de uitvaartleider, onze pastor tijdig in kennis wilt stellen. Zij kan dan, samen met alle betrokkenen, een zo goed mogelijke oplossing proberen te vinden voor een waardig afscheid. Voor eventuele huur van de kerk in deze gevallen kunt u contact opnemen met:
 Mevr. J.de Jong Kikvorssenstraat 1a 6964BC Hall tel. 0313-652202- mob. 06-14435067 jannydejong@outlook.com
 
Commissie liturgisch bloemschikken
Liturgisch bloemschikken is meer dan een bos bloemen voor in de kerk plaatsen. Diverse keren per jaar, bij bijzondere erediensten, wordt een bloemstuk gemaakt. De diverse kleuren, vormen en aantallen staan symbool voor een bepaalde betekenis. Een Bijbeltekst of een thema wordt uitgebeeld in een bloemschikking.  
Contactpersoon: Mevr. G. Hiddink tel. 0313-653269
 
Gezinsdienstcommissie
Een aantal keren per jaar wordt er een gezinsdienst georganiseerd. Iedere keer is er een ander thema. Kinderen verlenen hun medewerking aan deze diensten. Regelmatig is er een koor of een ander optreden. Iedereen is van harte welkom.
Contactpersoon: vacant
 
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie verzorgt o.a. de viering van de dankdag voor gewas en arbeid, een zangavond, de jaarlijkse gemeentezondag en de vrijwilligersavond.
Contactpersoon:  Dhr. A. Menkveld tel. 0313-651761
 
Commissie Vorming en Toerusting
Deze uit 4 personen bestaande commissie verzorgt komend seizoen weer een aantal thematische avonden. Nadere informatie verschijnt in het kerkblad.
Contactpersoon:  Dhr. B. Derksen tel. 0313-652933
 
Bijbelstudie/Alpha-cursus
Geestelijke vorming en gemeenschapszin vinden wij belangrijk. Ook komend seizoen worden weer Bijbelstudies gegeven in Hall.
 
Kerkkoor
Ons kerkkoor zingt een aantal malen per jaar in de eredienst. Het repertoire is vlot, de sfeer informeel. Wij oefenen 1x per 14 dagen op donderdagavond (19.00 - 20.30 uur) o.l.v. Mevr. Tatiana Laryna uit Brummen. Kom gerust eens kijken op een repetitieavond. Contactpersoon: Dhr. E. van Brink tel. 0313-651301
 
Schoonmaken kerk
De kerk wordt 1x per maand door verschillende dames uit onze gemeente schoongemaakt.
Contactpersoon:  Mevr. G. Hoekman  tel. 0313-651187
 
Koffieschenken
Na de kerkdienst wordt er om de week koffie gedronken in de kerk, momenteel zijn er 7 dames die dit verzorgen.
Contactpersoon:  Mevr. G. Nijenhuis tel. 0575-561833
 
Stichting tot instandhouding van het monument de Hallse kerk
Deze stichting heeft zich ten doel gesteld ons monument, de Hallse Kerk, in stand te houden dan wel te verfraaien. Met de opbrengsten van de jaarlijkse, altijd goed bezochte en gezellige wintermarkt, waaraan vele vrijwilligers hun medewerking verlenen, wordt dat mede mogelijk gemaakt.
Contactpersonen: Dhr. H.Nijenhuis (0575-561833) mob. 06-22456165
 
Commissie kerkrondleiding
Onze prachtige monumentale kerk (één van de 100 mooiste kerken van Nederland) is vanaf Pinksteren tot half september iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur open voor bezichtiging en/of rondleiding. Bovendien wordt tijdens  meerdere van deze openstellingen het prachtige monumentale orgel bespeeld door de heer Kees Vos uit Klarenbeek. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een rondleiding op aanvraag. 
Contactpersonen:  Dhr. R. Carp tel. 0313-659745
 
Vrouwenvereniging Wees een Zegen
Meer dan zestig jaar bestaat deze vereniging! Nog steeds komen een aantal dames regelmatig samen. 
Contactpersoon: Mevr. J. G. Spieker tel. 0575-566999
 
Zendingscommissie
Contactpersoon: Dhr. B. Derksen tel. 0313-652933
 
Preekvoorziening
Contactpersoon: Dhr. G. Weenink tel. 0575-476425
 
Bloemen > 75jr.
Contactpersoon:  Mevr. G. Hoekman  tel. 0313-651187
 
Bloemen jubilea
Contactpersoon:  Mevr. G. Hogeweij tel. 0313-652335
 
Kerkblad/Kerkelijk bureau
Redactie van het kerkblad en ledenadministratie van de kerk.
Contactpersoon: Mevr. G. Hoekman tel. 0313- 651187
 
Opmaak liturgie
Voor bijzondere diensten en rouwdiensten wordt de liturgie verzorgd door:
Mevr. J. de Jong tel. 0313-652202
 
Bloemen
Elke zondag zijn er bloemen in de kerk. Na afloop van de dienst worden ze ter bemoediging en als groet naar iemand gebracht.
Contactpersoon: Dhr. G.Weenink Hallsedijk 13 6975 AK Tonden 0575-476524
 
Verhuur kerk
Verhuur van de kerk voor rouw- en trouwdiensten, concerten of vergadering.
Contactpersoon: Mevr. J. de Jong Kikvorssenstraat 1a 6964BC Hall, tel. 0313-652202 mob. 06-14435067  jannydejong@outlook.com
 
Kerken Onderweg
Kerkelijk nieuws en meditaties uit onze en andere gemeentes vindt u ook op de kabel. Het programma Kerken Onderweg kunt u vinden op RTL Veluwezoom, (frequentie radio 94.5; televisie 541.25) 
 
Gastleden
Als u geen lid bent van onze kerk maar wel de kerk wilt ondersteunen? Dan is er de mogelijkheid om gastlid van onze kerk te worden. Informatie verkrijgt u bij het kerkelijk bureau.
 
 
Actuele informatie vindt u in ons kerkblad.
 
 
 
Website: www.hallsekerk.nl
Mail: info@hallsekerk.nl
Prot. Gem. te Hall en Voorstonden: NL26 RABO 0316 100471
 
 

 
terug