Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden
 
 
Identiteit Identiteit

1 Wij geloven in de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals Hij aan ons wordt getoond in de Heilige Schrift en wordt beleden in de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea.
2 Wij geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde, die ons leven geeft en die wij door een persoonlijke relatie Vader mogen noemen.
3 Wij geloven in Jezus Christus de, in het Oude Testament beloofde, Messias. Hij is waarachtig God en werd waarachtig mens. Hij is gestorven voor de zonden van alle mensen om ons te verlossen van de verlorenheid en ons met God te verzoenen. Hij stond lichamelijk op uit de dood. Hij voer op naar de hemel en wij zien verlangend uit naar zijn wederkomst. Hij is voor alle mensen de Weg, de Waarheid en het Leven.
4 Wij geloven in de Heilige Geest, die ons de ogen opent voor Gods grote daden en ons Jezus Christus doet zien. Hij overtuigt mensen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij bewerkt de wedergeboorte en heiligt ons leven. Hij werkt in de gelovige zijn vrucht uit; vervult ons met kracht en geeft ons geestelijke gaven, tot opbouw van de gemeente. Hij brengt ook nu nog wonderen en tekenen tot stand.
5 Wij aanvaarden de Heilige Schrift als het betrouwbare Woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest, waarin God zichzelf openbaart en zijn wil aan ons bekend maakt. De Schrift is gezaghebbend voor het onderricht en leven van de gemeente.
6 Wij houden vast aan de zendingsopdracht (Mattheus 28:19-20) als een
kerntaak van de gehele gemeente. Deze opdracht houdt in: de verlorenen zoeken en Jezus Christus verkondigen – in woord, daad en levenshouding – als de enige Weg ten leven. Wij dienen alle mensen op te roepen tot geloof en bekering en hen te maken tot discipelen van Jezus.
7 Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus primair een gemeenschap is van mensen, die Hem aanvaarden als de Heer en Heiland van hun leven. De gemeente is het huisgezin van God, waarin wij groeien in geloof en onze geestelijke gaven ontdekken en leren gebruiken.
8 Wij geloven dat het Koninkrijk van God, dat wil zeggen, de heerschappij van de Drie-enige God, is opgericht door de dood en opstanding van Jezus Christus, dat het nu reeds zichtbaar en tastbaar wordt door het werk van de Heilige Geest via de gemeente maar dat het in zijn volheid pas zal aanbreken met en door de wederkomst van Christus.

terug
 
 
 
 
Actueel:

In voorbereiding.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.