Periodiek schenken met belastingvoordeel? Periodiek schenken met belastingvoordeel?

PERIODIEK SCHENKEN VIA ONDERHANDSE AKTE

Schenken zonder notariskosten, Uw bijdrage aan de kerkbalansactie kunt u aftrekken van de belasting.

Uw kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De fiscale regels zijn sinds 2015 vereenvoudigd. Als u het werk van onze kerk minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan onze kerk geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit levert al snel een voordeel op van (gemiddeld) 35 euro per 100 euro gift. Bij overlijden stopt de schenking.

Voorwaarden:
 De gift wordt op papier vastgelegd, ondertekening door U en de kerk. 
 U betaalt minimaal 5 jaar op een rij de vastgelegde bijdrage. 

Als u nog voor 31 december dit jaar een overeenkomst maakt, komt uw gift in dit jaar nog in aanmerking voor volledige aftrek. De Kerkrentmeesters willen u graag helpen bij het invullen van het benodigde document. De adressen vindt u in deze Gemeentegids.

Het college van kerkrentmeesters.

 
terug