Gebruiksplan voor de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden ten tijde van het Coronavirus. Gebruiksplan voor de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden ten tijde van het Coronavirus.
Gebruiksplan voor de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden ten tijde van het Coronavirus (Versie september 2021).

Woord vooraf:

Wij volgen de algemene richtlijnen van overheidswege / RIVM als basis voor dit gebruiksplan en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid bij de samenstelling, het gebruik en de naleving hiervan.

Bij het samenstellen van dit plan is bekend dat er geen beperking is op het aantal bezoekers maar zolang de voorwaarde van 1,5 meter onderlinge afstand van toepassing blijft is er in deze kerk slechts ruimte voor maximaal 60 personen, dit is inclusief de benutting van de ruimte in het koor en de aanwezige medewerkers. Gezinsleden mogen uiteraard wel naast elkaar zitten en worden daartoe ook verzocht.

Bij een onverwachte ruime overschrijding van het toegestaan aantal bezoekers behouden wij ons het recht voor om uw bezoek niet toe te staan. Voor de procedure bij een vooraf grotere verwachte opkomst dan toegestaan is verwijzen wij naar het onderdeel Erediensten elders in dit gebruiksplan.

Het dragen van een mondkapje is op dit moment niet verplicht.

Hoewel wij er alles aan doen om uw gezondheid en die van uw medebezoekers te waarborgen blijft uw bezoek aan deze kerk een persoonlijke verantwoordelijkheid. In belangrijke mate denken wij ook aan de kwetsbare groep mensen van 70 jaar en ouder waartoe veel van onze kerkgangers behoren. Wees u bewust van de risico’s, kom niet als u zich niet helemaal fit voelt en houd afstand.

Korte samenvatting van onze Corona-maatregelen op dit moment:

Niet fit, klachten of een kwetsbare gezondheid? Stel uw bezoek nog even uit.
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar
Zitplekken zijn aangegeven met kleine kussentjes in de banken
Beperk toiletgebruik
Samenzang is toegestaan, collectes bij de uitgang, geen handdruk na afloop van de dienst, bij goed weer koffiedrinken buiten na afloop van de dienst

Volg de hygiëne-voorschriften en instructies van de coördinatoren

Voor meer informatie: www.hallsekerk.nl ; info@hallsekerk.nl ; 06-17168965

Gebruik fietsenhok

De ruimte in ons fietsenhok, aan de achterzijde van het gebouw links naast de kerk, is beperkt. Met 5 fietsen lijkt het maximum bereikt. Wilt u hiervan toch gebruik maken dient u zich te beperken tot 1 persoon tegelijk, tenzij u huisgenoten bent, in deze ruimte.


Reiniging en hygiëne

Standaard wordt de kerk maandelijks door een groep dames schoongemaakt. Gedurende de Coronamaatregelen met extra aandacht voor banken, deurklinken, tafels, preekstoel etc.
Na afloop van elke bijeenkomst worden met name banken, tafels en eventuele gebruiksvoorwerpen zoals b.v. microfoons, schoongemaakt met een desinfectiemiddel.
De koster van dienst zorgt hiervoor, al dan niet op zijn/haar verzoek geholpen door een ander.
Bij binnenkomst staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.
Bezoekers wordt gevraagd het gebruik van het toilet zoveel mogelijk te beperken. In het toilet zijn wel papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues aanwezig.

Binnenkomst van het kerkgebouw via hoofdingang

Bij aankomst wordt u gevraagd naar uw gezondheid omdat corona-gerelateerde klachten uw bezoek niet toestaan (men noemt dit: Triage). Zolang het verplicht is, geadviseerd wordt of zinvol geacht zullen wij uw bezoek en contactgegevens registreren met uitsluitend de bedoeling om u te kunnen informeren over Corona-gerelateerde zaken. Bij erediensten is reservering niet verplicht tenzij de verwachting is dat het maximaal aantal toegestane bezoekers (60 of lager indien voorgeschreven) wordt overschreden. Zij gaan dan voor en als het maximum aantal niet wordt gehaald kunt u mogelijk alsnog naar binnen. U wordt verzocht de handen te ontsmetten waarna de coördinator u zal begeleiden naar uw plek. Er dient minimaal één zitplaats aan het gangpad vrijgelaten worden. U mag, op eigen risico, gebruik maken van de garderobe in het voorportaal of de jas, al dan niet gedragen, mee naar binnen nemen. Bij aanvang van eredienst of anderszins wordt de voordeur gesloten. Volgt u verder de instructies, of vraag ernaar aan de coördinator.

Verlaten van het kerkgebouw

De coördinator zal na afloop van eredienst of bijeenkomst de bezoekers informeren over de wijze waarop de kerk kan worden verlaten, rekening houdend met de 1,5 meter afstand en  Als basisregel geldt hierbij dat de mensen die het dichtst bij de deur zitten als eerste mogen vertrekken.
Na de eredienst verlaten de bezoekers de kerk via de hoofdingang, dit i.v.m. de te houden collectes en het eventueel gebruik van de garderobe.
Na andere bijeenkomsten waarbij niet gecollecteerd wordt en er ook geen gebruik van de garderobe is gemaakt kan een deel van de bezoekers de kerk ook via het kleine deurtje verlaten.

Erediensten

Bij erediensten is reservering niet langer verplicht tenzij de verwachting is dat het maximaal aantal bezoekers (60 of lager indien voorgeschreven) wordt overschreden. In dat geval geldt: Aanmelding, met opgaaf van aantal personen, kan tot vrijdagavond 20.00 uur via email naar info@hallsekerk.nl of telefonisch via H. van Galen (06-17168965) of bij één van de andere ambtsdragers (zie kerkblad) die dan uw contactgegevens zal doorsturen. Zonder tegenbericht bent u van harte welkom, zo nodig wordt er geloot. Zij gaan dan voor maar als het maximum aantal niet wordt gehaald kunt u, zonder reservering, mogelijk alsnog naar binnen.
Samenzang wordt op dit moment weer toegestaan en gelet op het aantal bezoekers achten wij dit ook verantwoord.
Het heeft de voorkeur om, naast de minimale 1,5 meter afstand, ook zigzagsgewijs te gaan zitten, dus niet direct achter elkaar. De kleine kussentjes in de banken zijn daartoe ook zo neergelegd.
Ook is er geen koffiedrinken en ontmoeting na afloop in de kerk tenzij de weersomstandigheden en beschikbaarheid van mensen dit buiten de kerk mogelijk maken. Voorwerpen die tijdens de bijeenkomst door meerdere personen worden gebruikt worden tussentijds gereinigd door de koster van dienst.
Collecteren met doorgeefzakken of lange stokken is niet toegestaan. Als alternatief worden bij de uitgang collectezakken opgehangen. Kinderopvang of nevendiensten zijn niet van toepassing.

Avondmaal:

De gebruikelijke viering hiervan in het koor is niet mogelijk. De extra voorschriften hiervoor zijn een bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal i.p.v. aanreiken. Een andere mogelijkheid waarvan wij mogelijk ook gebruik maken is het persoonlijk meegeven bij binnenkomst van een schaaltje met daarop brood en druiven. Tijdens deze viering, die bij goed weer mogelijk ook buiten kan plaatsvinden, zal de coördinator, in overleg met de voorganger, de leiding hebben over de volgorde en looproute voor zover van toepassing.

Regels voor ambtsdragers:

De consistorie is in principe alleen toegankelijk voor 3 personen: voorganger, ouderling van dienst en koster. Bij het consistoriegebed mogen daar maximaal 2 ambtsdragers extra bij zijn om aan de afstandsregel te kunnen voldoen. Het tellen van de collectes geschiedt pas nadat alle bezoekers de kerk hebben verlaten en op een geschikte plek in de kerk. De verantwoordelijke ambtsdrager zorgt daarna voor het administreren en opbergen daarvan.
Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten, doopdiensten
De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals beschreven in dit protocol. Alhoewel de anderhalve meter afstand tussen mensen leidend is en blijft, kan een voorganger bepaalde liturgische handelingen verrichten zonder deze afstand te handhaven mits betrokkenen het daarover eens zijn en extra desinfectiemaatregelen (voor- en achteraf) nemen. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving. 
En verder geldt:
  • het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking.
  • de aanwijzingen opvolgen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche geïnformeerd. 

Specifieke aanwijzingen voor bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
De verkiezing van predikanten en de voorbereiding van deze verkiezing

In sommige gevallen zal het gesprek o.g.v. ord. 3-3-1 met het breed moderamen van de classicale vergadering fysiek plaatsvinden. Met een beoogde kandidaat houdt de beroepingscommissie over het algemeen een gesprek. Dit gesprek kan niet goed digitaal plaatsvinden. Deze bijeenkomsten blijven onder de 30 deelnemers.
De verkiezingsbijeenkomst van de gemeente zal in veel gemeenten meer dan 30 personen betreffen. In dat geval stellen wij de bijeenkomst uit tot meer personen toegestaan zijn. Zo nodig worden meerdere verkiezingsbijeenkomsten gehouden waarbij tussentijdse reiniging mogelijk is en te grote stromen van mensen worden voorkomen.
De kerkenraad zal zich er (extra) voor inspannen dat de procedure rond de verkiezing tijdig voor iedereen duidelijk is.
De gang van zaken rond de bevestigings- of verbintenisdienst kunt u vinden in het protocol kerkdiensten.

De verkiezing van ouderlingen en diakenen en de voorbereiding van deze verkiezing

Bij ouderlingen en diakenen is een verkiezing alleen nodig als er meer kandidaten zijn dan vacatures en dat is in onze gemeente veelal niet het geval. Een eventuele verkiezingsbijeenkomst zal op dezelfde wijze plaatsvinden als hierboven beschreven bij de verkiezing van predikanten.

De dagelijkse voortgang van het gemeentewerk door de kerkenraad.

Fysieke vergaderingen of samenkomsten van onze kerkenraad zijn door haar geringe samenstelling (op dit moment 7 personen) mogelijk. Om ons aan de 1,5 meter richtlijn te houden vinden deze plaats in de kerk en niet in de consistorie.

Jeugdwerk

Is voor ons op dit moment niet relevant. Zo nodig houden wij ons aan de voorschriften die gelden voor andere samenkomsten.

De bemiddeling in conflicten (door bijvoorbeeld visitatie en/of classispredikant)

In sommige gevallen is bemiddeling direct nodig en kan deze alleen plaatsvinden door een ontmoeting van personen. Deze bijeenkomsten blijven onder de 30 deelnemers en in ons geval waarschijnlijk ook onder de 10 deelnemers.
Voor bijeenkomsten met visitatoren en de gemeente houden wij ons aan de aantallen en voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn. Als daaraan niet kan worden voldaan en uitstel niet gewenst is worden zo mogelijk meerdere bijeenkomsten gepland waarbij tussentijdse reiniging mogelijk is en te grote stromen van mensen worden voorkomen.


Kerkopenstelling

Tussen Pinksteren en half september is er op woensdagmorgen, of anders op afspraak, gelegenheid onze kerk te bezoeken waarbij een kerkrondleider/-ster aanwezig is voor een toelichting. Elke bezoeker dient zich te houden aan de van overheidswege afgekondigde maatregelen en de inhoud van dit gebruiksplan. Daarnaast dient hij/zij de instructies van deze kerkrondleider/-ster op te volgen. Als daaraan niet wordt voldaan en de gezondheid in gevaar komt is onze kerkrondleider bevoegd om de deur tijdelijk te sluiten.
U wordt verzocht om plaats te nemen in de kerk met inachtneming van de juiste afstand om de informatie aan te horen. Op advies van de kerkrondleider/-ster zal er individueel of in een kleine groep gelegenheid zijn even rond te lopen om iets te bekijken of foto’s te maken.


Verhuur van het kerkgebouw

Veel geplande afspraken zijn al geannuleerd of verschoven. Voorwaarde voor bestaande of nieuwe afspraken is dat wordt voldaan aan wettelijke regelgeving. Afhankelijk van het gebruik van de kerk kan dit soms anders zijn dan in dit plan staat vermeld, u kunt daarbij denken aan extra maatregelen zoals de Coranacheck-App of recente testbewijzen waardoor soms meer mogelijk is. Interpretatie van deze maatregelen en verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan is de coördinator van de huurder.
Daarnaast dient voldaan te worden aan de in dit plan beschreven voorschriften van binnenkomst, verblijf en vertrek. Hierbij geldt ook dat na afloop het gebouw (banken, toilet en gebruiksmiddelen) weer gereinigd worden. Verantwoordelijk daarvoor is de hierbij aanwezige coördinator van de kerk, eventueel in samenwerking met de coördinator van de huurder. In situaties waarbij de huurder met haar bezoekers zich niet aan de voorschriften houden en adviezen of verzoeken van de kerk-coördinator weigeren op te volgen zijn de mogelijke gevolgen voor rekening van de huurder.Kerkenraad der Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden
Hall, 1 september 2021

 
terug